انتخاب زبان:

مدل سازی

  • ساخت مدل ریخته گری دستی
  • ساخت مدلهای صفحه ای جهت ریخته گری دستی و ماشینی
  • ساخت مدلهای صفحه ای جهت خطوط ریخته گری اتوماتیک