انتخاب زبان:

رزومه کاری همکاران

شرکت هواپیما سازی ایران (هسا) - شرکت صنایع هوایی شاهد - شرکت صنایع هفتم تیر - شرکت اپتیک - پالایشگاه اصفهان - شرکت صنایع شیمیایی ایران - شرکت مرآت پولاد - شرکت حایر - شرکت اسنوا - شرکت گاز سوزان - شرکت پایا ذوب کاوه - شرکت فولاد ریزی قائم سپهر

شرکت ظریف مصور - شرکت ایران ذوب - شرکت آروین تبریز - شرکت اصفهان مالیبل - شرکت استیل ذوب اصفهان - شرکت گداز صنعت - شرکت مصمم - شرکت سیت و گیت پارس - شرکت اشتاد ایران - شرکت شهاب اصفهان - شرکت کاوه داکتیل و ...