phone icon telephone en 33872182- 031 ،  33863055 - 031

روش CAD-CAM

در این روش مراحل زیر انجام میگردد:
1- در صورتی که نقشه دو بعدی قطعه موجود باشد.با استفاده از نرم افزارهای خاص فایل سه بعدی (3D) تهیه میگردد.
2- در صورتی که نقشه دوبعدی قطعه وجود نداشته باشد. با استفاده از روشهای دیجیت (DIGIT ) و (CMM ) و نرم افزارهای خاص فایل سه بعدی تهیه میگردد.
3- تهیه فایل ریخته گری (AS CAST)
4- شبیه سازی توسط نرم افزارهای شبیه سازی ریخته گری( PROCAST – sutcast )
5- طراحی مدل و جعبه ماهیچه ها و سیستم راهگاهی و تغذیه
6- ماشینکاری پیش فرم یونالیتی
7- ریخته گری پیش فرم از جنس آلومینیم- چدن یا فولاد
8- ماشینکاری CNC پیش فرم های ریخته شده
9- کنترل ابعاد و شکل ظاهری
10- پرداختکاری و مونتاژ